Bangpakok Hospital

EDIM Test

รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันก่อน
EDIM Test การตรวจวิเคราะห์แนวโน้มเซลล์ผิดปกติ ก่อนก่อโรคมะเร็งในอนาคต เพื่อหาแนวทางป้องกันและตรวจหาความผิดปกติก่อนที่จะถึงจุดวิกฤตของโรค

การเตรียมตัวก่อนตรวจ
  • ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
  • ต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ
  • ไม่ได้รับยาหรือป่วย ด้วยโรคที่มีผลต่อการทำงานของเซลล์หรือจำนวนเซลล์

EDIM Test 1 ครั้ง
ราคา 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567Wellness and Anti-Aging Center 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00 – 18:00 น.

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
แพ็คเกจของเรา

25,000.-

โปรแกรม Cancer Screening

ตรวจก่อน ทราบก่อน วางแผนก่อน

Go to top