Bangpakok Hospital

เกี่ยวกับ ตรัยญา

สถาบันสุขภาพและความงาม ตรัยญา

เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านความงามและการดูแลสุขภาพ จากภายในสู่ภายนอกด้วยวิทยาการสมัยใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา
พร้อมอุปกรณ์ที่หลากหลายและทันสมัย รวมถึงดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา ขึ้นทะเบียนจดแจ้งเป็น
สหคลินิก โดยมี แพทย์หญิง. พิมพ์ชนก บุษกรเรืองรัตน์ เป็นผู้ดำเนินสถานพยาบาล เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงปัจจุบัน
  
มุ่งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมด้วยปรัชญาพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่
Cell : สุขภาพของระบบชีวเคมีในร่างกาย พื้นฐานการทำงานของระดับเซลล์
Body : สุขภาพของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในแง่ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และการเผาผลาญออกซิเจน
Mind : สุขภาพของอารมณ์ ในการจัดการกับความเครียดและสิ่งกระตุ้น

เพราะเราเชื่อว่าระบบทุกอย่างภายในร่างกายเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันทั้งหมด หากขาดหรือเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ร่างกายก็จะขาดความสมดุล
นำไปสู่การเกิดโรคเราจึงยึดหลักปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้งแพทย์ทางเลือกและวิทยาการสมัยใหม่ด้วยความพร้อมของผู้ชำนาญการ
จากหลากหลายสาขา และอุปกรณ์ในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่ทันสมัย


วิสัยทัศน์

To be the preferred " Lifelong Wellness Companion "

พันธกิจ

Providing the 6 - star wellness services with genuine care, respect and comfort to all TRIA guests

ทีมผู้บริหาร

พญ.พิมพ์ชนก บุษกรเรืองรัตน์

ผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา
Go to top