Bangpakok Hospital

NK CellNK Cell เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จัดอยู่ในกลุ่มเซลล์ชนิด “Lymphocyte” เซลล์เหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน เปรียบเหมือนกองทัพทหารของร่างกายที่คอยปกป้องและกำจัดสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค เชื้อไวรัส รวมถึงมะเร็งที่กำลังคุกคามร่างกายของเราอยู่

เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้น NK Cell ที่มีอยู่ในร่างกายจะมีจำนวนและประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ส่งผลให้ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ จึงทำให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น มีโอกาสป่วยหนักหลังติดเชื้อไวรัส หรือมีโอกาสเป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งลุกลามไวมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยNK Test

การตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน NK Cell
Immunity NK Test คือ เทคโนโลยีการตรวจเลือดครั้งแรกในหลอดทดลอง ซึ่งสามารถวัดจำนวน IFN-gramma ที่หลั่งออกมา ค่านี้จะช่วยประเมินความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด ทำให้ทราบถึงความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและต่อต้านเซลล์มะเร็ง
 
ใครที่ควรตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน NK Cell
  • ผู้ที่มีสุขภาพดีที่ต้องการตรวจติดตามการทำงานของภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด
  • ผู้ที่มีการติดเชื้อบ่อยครั้ง
  • ผู้ที่มีสภาวะอ่อนล้าเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่อย่างหนัก
  • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคมะเร็ง

เริ่มต้นการดูแลสุขภาพจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีิวิตประจำวันให้ดีถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นวิธีที่ยั่งยื่นในการรักษาความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้ดีที่สุด ยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกบดบังไปด้วยสารพิษมากมาย ทั้งฝุ่นควัน อาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน และเชื้อไวรัสต่าง ๆ ยังไม่รวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตโดยทั่วไปที่มีส่วนทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลง เป็นเหตุมาจากภูมิคุัมกันที่ต่ำลง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต้องทำงานหนักมากขึ้น การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแบบองค์รวม (Holistic Preventive Medicine) จึงเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพที่จะช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง สมบูรณ์อย่างยั่งยืนลดโอกาสเจ็บป่วยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

Wellness and Anti-Aging Center 
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00 – 18:00 น.

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Go to top