Bangpakok Hospital

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท ในการผนึกกำลังกับไออาร์พีซี

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท ในการผนึกกำลังกับไออาร์พีซี เพื่อการดูแลสุขภาพขานรับนโยบาย Medical Hub ตอบโจทย์สังคมสูงวัยในพื้นที่ EEC

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (เครือโรงพยาบาลบางปะกอก และปิยะเวท) พร้อมด้วย นายแพทย์พณะ จันทรกมล รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และนายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) ร่วมลงนามในโครงการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที่พักเพื่อสุขภาพ โดยมี นายสุรงค์ บูลกุล ที่ปรึกษาเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท ร่วมแสดงความยินดี เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและพัฒนาธุรกิจศูนย์พักและฟื้นฟูสุขภาพ (Hospital & Wellness center) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่ จ.ระยอง และจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าถึงการบริการสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาผ่านสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการผนึกกำลังในการขยายธุรกิจจากความเข้มแข็งของทั้งสององค์กร โดยการนำความเป็นเลิศทางการแพทย์และการบริการครบวงจร ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศของเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท เพื่อก่อตั้งบนทำเลที่มีศักยภาพในพื้นที่ EEC ของไออาร์พีซี จ.ระยอง ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รวมถึง 2 ใน 12 อุตสาหกรรมกลุ่ม S-Curve และ new S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย พร้อมรองรับสังคมสูงวัย (Aging Society) ด้วยการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ที่ดินช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ รองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล

Go to top