Bangpakok Hospital

แผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566

"เพราะความปลอดภัย คือมาตรฐานสูงสุดของเรา" 

สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา ได้จัดอบรมและซักซ้อม “แผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566” ขึ้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยเป็นหน้าที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ ว่าจะได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานและปลอดภัยในทุกครั้งที่เข้ารับบริการ


โดยในการอบรมและซักซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566 นี้ บุคลากร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง มาตรการการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุ รวมถึงมาตรการการอพยพออกจากอาคารไปยังสถานที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.) จากโรงพยาบาลปิยะเวทอีกด้วย 

Go to top