Bangpakok Hospital

โรคอ้วน

     เราจะเริ่มต้นลดความอ้วนอย่างไร ? เชื่อว่าเป็นปัญหาระดับชาติสำหรับใครหลาย ๆ คน ซึ่งการลดความอ้วนนั้นทำได้หลายวิธี แต่การลดความอ้วนอย่างถูกวิธีนั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างหักโหม และการอดอาหารนั้นไม่เป็นผลดีในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมดกำลังใจและการฝืนลดความอ้วนอย่างหนัก ผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายได้ 

ลดความอ้วนอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ดีในระยะยาว 

     โดยปกติเราใช้หลักการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยจะมีเกณฑ์นำมาวัดค่าได้ดังนี้

BMI kg/m2                            อยู่ในเกณท์                              ภาวะเสี่ยงต่อโรค

น้อยกว่า 18.50                       น้ำหนักน้อย / ผอม                      มากกว่าคนปกติ

ระหว่าง 18.50 - 22.90             ปกติ (สุขภาพดี)                         เท่าคนปกติ

ระหว่าง 23 - 24.90                 ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1                 อันตรายระดับ 1

ระหว่าง 25 - 29.90                อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2                 อันตรายระดับ 2

มากกว่า 30                          อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3            อันตรายระดับ 3

 

     นอกจากการดูแลภาวะโภชนาการ และการออกกำลังกายแล้ว ยังมีตัวช่วยอีกไม่น้อยในปัจจุบัน ที่สถาบันตรัยญามีโปรแกรม Weight loss management คือ การวางแผนดูแลสุขภาพโดยผู้ชำนาญการแบบองค์รวมในทุกมิติ ตั้งแต่การตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ทราบสาเหตุของความอ้วนอย่างแท้จริงเฉพาะรายบุคคล การวางแผนด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย รวมถึงการดูแลทางจิตใจ การวางเป้าหมายที่เป็นไปได้และค่อย ๆ บรรลุเป้าหมายทีละขั้น ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกจนถึงที่สุดแห่งการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีและยืนยาว

Go to top